การศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social Engagement) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้เข้าพบ ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, คุณฑิพรดา กองตาพันธุ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ, นายกานต์ จันทวงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social Engagement) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งได้ร่วมพูดคุยกันในประเด็นการกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการที่เป็น Social Engagement และแนวทางความร่วมมือในการทำงานพัฒนาพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลแบบบูรณาการร่วมกันในอนาคต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.