ข่าวประชาสัมพันธ์    เรื่องเล่าจากชุมชน
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแบ่งรอยยิ้มปันความสุขสู่สังคม..
2/5/2562

 

สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตร
8/6/2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

การศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ..
29/8/2561

 

สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตร
8/6/2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference..
11/07/2561

 

สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตร
8/6/2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลพบเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
11/07/2561

   

ข้าวตังบ้านศาลาดิน
12/5/2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

กิจกรรมกระบวนการทำงานคิดเชิงออกแบบ Design Thinking..
11/06/2561

    [+] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด        [+] อ่านเรื่องเล่าจากชุมชนทั้งหมด 
 
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
1.) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2.) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
3.) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ
4.) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ (knowledge and skills) ของสังคม และทำงานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกำกับดูแล นโยบายและแผนการดำเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย ในการทำวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคม ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยและสังคมทำงานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทำร่วมกัน เป้าหมายสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง engaged citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น
 
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.