ความเป็นมา

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่โดยรอบ ด้วยการการทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

• เป้าหมาย
1) เกิดระบบการบริหาจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม

2) มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3) ยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร หลักการพื้นฐาน 4 ประการของการทำงานร่วมกับชุมชน ได้แก่

1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มการขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ดังนี้
1) การตั้งผู้ประสานงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2) การตั้งกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบประสานด้านพันธกิจสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และประสานระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหิดล

3) การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) และการจัดทำเว็บไซด์ของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะต่อไป
 
เมนูชุมชน
 
ชิม ชม ช๊อป
  - พุทธมณฑล
สื่อ
 
คลังภาพ
วีดีโอคลิป
 
ปฏิทินชุมชน
 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
 
 
 Copyright © 2015 CRCD พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม, Mahidol University. All rights reserved.