บทความในหนังสือและอื่นๆ

December 16, 2019

7 Flagship การพัฒนาคนและสถาบันความรู้

7 Flagship (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
October 22, 2019

สุขภาพหนึ่งเดียว “โรคพิษสุนัขบ้า”

การสร้างความรู้ความเข้าใจกลยุทธการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องไปยังชุมชนสู่การเป็นผู้นำในรุ่นต่อไป
October 8, 2019

อยู่อย่างไรในท้องถิ่น

งานทุกอย่างที่ทำโดยมุ่งเพื่อประโยชน์ทางสุขอนามัยสัตว์และสุขภาพของคนนั้น ล้วนเป็นงานที่มีความสำคัญมีคุณค่า
August 15, 2019

One Health ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์: ความเป็นมา และความเป็นไป

“One Health สุขภาพหนึ่งเดียว” การร่วมมือแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของส่วนรวมทั้งมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
July 30, 2019

พันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและตามศาสตร์พระราชา

เพื่อสร้างคุณค่า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
May 28, 2019

การสนับสนุนทุนสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ในช่วง 5-6 ปีมานี้ ได้เกิดกระแสการ่ขยับตัวในการปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และกำลังขยายวงกว้างทั้งในยุโรปและอเมริกาเป็นกระแสของการปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบโจทย์ของสังคม ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น
May 28, 2019

ระบบวิจัยใหม่ของไทยเก้าอี้สี่ขา

ตั้งแต่เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า “งานวิจัย” ก็เริ่มคำพูดว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ซึ่งแปลว่านักวิจัยมักทำวิจัยอยู่ในโลกของตัวเอง ทำเองรู้ เองไม่เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป จึงไม่ควรสนับสนุน ปัญหาอย่างนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยหรือไม่?