บทบาทและหน้าที่

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หลักการทำงาน

1. เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม

2. มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร หลักการพื้นฐาน 4 ประการของการทำงานร่วมกับชุมชน ได้แก่

  • ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)
  • เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
  • มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
  • เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)

 

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มการขับเคลื่อนงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ดังนี้
1. การตั้งผู้ประสานงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. การตั้งกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบประสานด้านพันธกิจสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และประสานระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหิดล

3. การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) และการจัดทำเว็บไซด์ของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะต่อไป