คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการ
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรพักตร์ สุรำไพนิธิพร กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล กรรมการ
ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล กรรมการ
นายกานต์ จันทวงษ์ กรรมการ
นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ กรรมการ
นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ กรรมการ
นายจุฑาวุฒิ คำภิระ กรรมการ
นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล กรรมการ
นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา กรรมการ
นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง กรรมการ
นางสาวปาลิดา ปริชญาวงศ์ กรรมการ
นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสรรพารี ยกย่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพุทธรัต พัฒนวรกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ