คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ส่งมอบตู้​ Mobile​ Battery​ Charger ใหักับเทศบาลตำบลศาลายา
September 17, 2020
ส่งมอบ “ถุงน้ำใจ ชาวมหิดล” ให้กับผู้ติดเชื้อที่กักตัว Home Isolation
August 6, 2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ Clip สวยด้วย Smartphone สำหรับ Youtuber มือใหม่”

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ Clip สวยด้วย Smartphone สำหรับ Youtuber มือใหม่” ให้แก่คณะครูจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล , ดร.สุรกิจ ปรางสร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์อัจฉราลักษณ์ เศียรเกื้อ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน มาเป็นวิทยากรอบรม เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อผลิตสื่อให้แก่เด็กระดับประถมศึกษา