เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท
August 18, 2020
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
August 18, 2020

ติดตั้งแผ่นป้ายความรู้ ลดการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมได้นำแผ่นป้ายความรู้ เกี่ยวกับการลดการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนภายในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในเรื่องการลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma) และเสริมสร้างความคิดเชิงบวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งเป็นการสร้างรูปแบบด้านการสื่อสารเรื่องการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคสภาพ (Health stigma) โดยไปติดตั้งแผ่นป้ายตามจุดต่างๆ ดังนี้ รพสต.บ้านสาลวัน เทศบาลศาลายา , เทศบาลคลองโยง , รพสต.คลองโยง, รพสต.คลองโยง , ชุมชนโพธิ์ทอง, อบต.ศาลายา , รพสต.มหาสวัสดิ์ , บ้านศาลาดิน , ท่าเรือวัดสุวรรณ , อบต.มหาสวัสดิ์ และรพสต.วัดสุวรรณ