ลงพิกัดแผนที่ชุุมชนโพธิ์ทองเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบแผนที่ดิจิตอล
June 22, 2020
ติดตั้งแผ่นป้ายความรู้ ลดการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
August 18, 2020

เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน จัดกิจกรรมเรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมงาน และอาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) ได้นำเรือแบ่งปันนาวา RILCA บริรักษ์ มาบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยสิ่งของดูแลสุขภาพทำความสะอาด ไปมอบให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป ในชุมชนซอยสวนเงิน แขวงทุ่งพญาไทที่ประสบภาวะยากลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19

ขอบพระคุณ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้วตั้งตัวตี สร้างพื้นที่การแบ่งปันครั้งนี้

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสะเทินทุกข์สะเทินสุขร่วมกับชาวบ้าน แบ่งปันน้ำใจและไม่ทิ้งกัน