จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
August 18, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ส่งมอบตู้​ Mobile​ Battery​ Charger ใหักับเทศบาลตำบลศาลายา
September 17, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 64 คน จากส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting) ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social Engagement) และการกรอกข้อมูลโครงการ งานวิจัย และกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม ในระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล