ติดตั้งแผ่นป้ายความรู้ ลดการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
August 18, 2020
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement
August 18, 2020

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลและทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม กองแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล มาเป็นประธานพิธี

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานให้เหล่าจิตอาสาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดสุวรรณารามให้สะอาดร่มรื่น