มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
June 22, 2020
เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท
August 18, 2020

ลงพิกัดแผนที่ชุุมชนโพธิ์ทองเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบแผนที่ดิจิตอล

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนและทีม อสม.ของชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ลงพิกัดบ้านของผู้ป่วยติดเตียง บ้านผู้สูงอายุ บ้านเด็กอ่อน บ้านผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม. และคนในชุมชนในแผนที่ชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแผนที่ชุุมชนในรูปแบบดิจิตอลสำหรับการพัฒนาชุมชนอย่างเข้าถึง ตรงจุด และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโพธิ์ทองฯ