งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมรับมอบน้ำเต้าหู้ออร์แกนิค โทฟุซัง ยูเอชที เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
June 22, 2020
มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
June 22, 2020

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มอบวีลแชร์ และโต๊ะคร่อมเตียง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโพธิ์ทอง

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม และทีมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มอบวีลแชร์ และโต๊ะคร่อมเตียง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโพธิ์ทองฯ (ระยะที่1) พร้อมทั้งได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในชุมชนโพธิ์ทอง สำหรับการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป