May 24, 2019

มหิดลเจ๋ง ลดปัญหาขยะ คิดตู้รับซื้อพร้อมแอปพลิเคชันแลกแต้ม

May 24, 2019

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

May 28, 2019

งาน Engagement Thailand ครั้งที่ 6

July 9, 2019

Infographic Contest รวมพลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก

November 6, 2019

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563

December 16, 2019

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

January 8, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

February 6, 2020

เปิดรับอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”

May 26, 2020

“เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์” ขอรับแบ่งปันสิ่งของ อาหารแห้ง แก่ผู้ที่กำลังประสบภาวะยากลำบากจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19