July 26, 2019

การบรรยาย ถ่ายทอดความรู้การดำเนินโครงการเพื่อชุมชนและสังคมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

August 9, 2019

โครงการ วิศวะวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

August 27, 2019

EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1

September 4, 2019

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 9/2562

October 8, 2019

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mahidol Engage Together

October 15, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

October 17, 2019

EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1

November 6, 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อแนวใหม่เพื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ

January 2, 2020

โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอีโคมิวเซียมในชุมชนชาติพันธ์ุ