April 18, 2019

Meeting_การศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

May 24, 2019

มหิดลเจ๋ง ลดปัญหาขยะ คิดตู้รับซื้อพร้อมแอปพลิเคชันแลกแต้ม

May 24, 2019

ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้ริเริ่ม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

May 28, 2019

จิตอาสาร่วมสืบสานอนุรักษ์นวัตวิถีพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วด้วยศาสตร์วิศวกรรมอย่างยั่งยืน

May 28, 2019

การจัดนิทรรศการวิวิธชาติพันธุ์ Vivid ethnicity ณ ลานกันภัย มหิดล

May 28, 2019

งานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15

May 28, 2019

โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ

May 28, 2019

การสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

May 28, 2019

งานวันวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์