May 28, 2019

กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสัญจร การแสดง 4 ภาค

May 28, 2019

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์

May 28, 2019

การประเมินผลลัพธ์โครงการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

May 28, 2019

ประชุมสัญจรเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

May 28, 2019

กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ICT Junior Camp ครั้งที่ 11

May 28, 2019

งานวันวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

May 28, 2019

การสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

May 28, 2019

โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ

May 28, 2019

งานวันมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15