ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์”
May 26, 2020
ขอเชิญร่วมรับและแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ได้ที่เรือ “นาวา RILCA บริรักษ์” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
June 22, 2020

DO & Don’t ลดการตีตรา เพิ่มคุณค่าสู้ Covid -19

การลด “การตีตรา”ในสังคม มีส่วนช่วยให้สถานการณ์การแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ดีขึ้นได้
การไม่ตีตราต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Covid-19 เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่ให้บุคคลเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม ลดความกังวลและเพิ่มความกล้าในการเปิดเผยตัวตนเพื่อการเข้ารับการรักษา ซึ่งจะทำให้ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล สามารถคาดการณ์ และมีแผนการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ได้ในอนาคต

แล้วเราจะมีส่วนช่วยให้การตีตราในสังคมลดลง ได้อย่างไร?

นำ DO & Don’t “ลดการตีตรา เพิ่มคุณค่าสู้ Covid -19” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ให้เกิดเป็น New Normal ในสังคมไทย

หรือ inbox ผ่านเพจ Facebook ของ “Mahidol Social Engagement” เข้าถึงได้ที่ >> https://www.facebook.com/MahidolSocialEngagement/