ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563
December 16, 2019
เปิดรับอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”
February 6, 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน.
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ที่รับผิดชอบในแพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โดยมีแผนงานสำคัญ ได้แก่

1. โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
– FS 7: Zero Waste Thailand
– FS 8: PM 2.5
– FS 9: Water security

2. โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย
– FS 10: Thailand Ageing Society

3. โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
– FS 11: Open Society Social Change
– FS 12: ความปลอดภัยทางถนน

จึงได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่ตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช.

ตามเว็บไซต์ตามที่อยู่นี้ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262