เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563
November 6, 2019
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
January 8, 2020

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ โดยโครงการ Global Partnership มีเป้าหมายสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการเลือก การรับ การถ่ายทอดและการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ

กลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยให้มีอันดับโลกที่สูงขึ้น ผ่านการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการทุกแขนง

******** ดังนั้น หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU: Program Management Unit) หน่วยงาน ววน. ที่มีภารกิจเฉพาะ และหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ในเว็บไซต์ตามที่อยู่นี้ https://www.tsri.or.th/th/news/detail/429

ทั้งนี้ สกสว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 และจะประกาศผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563