สุขภาพหนึ่งเดียว “โรคพิษสุนัขบ้า”
October 22, 2019

7 Flagship การพัฒนาคนและสถาบันความรู้

7 Flagship (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
.
.
Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ภายในแพลตฟอร์มนี้มี 7 Flagship ดังนี้

P1 : การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
-F1 : Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและนวัตกรรมระดับ หลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
P4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
-F2 : AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน)
P5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
-F3 : Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ ไทย)
-F4 : Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีควอนตัม)
-F5 : Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศ แห่งชาติ)
-F6 : Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
-F7 : Social and Humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพ และสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)

ที่มา :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม