ประชุมระดมสมองพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล Museum
June 11, 2019
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
July 9, 2019

วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา

“วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม  โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์  ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ นายชินกฤต วัฒนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ กล่าวประโยชน์ที่ได้รับ และ นายโชติ สายยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวความรู้สึกที่ได้รับสิ่งดีๆในครั้งนี้ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชุมชน ทีมงาน ESR บุคลากร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นให้กับทางโรงเรียนและชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง จำนวน 4 รายงาน ดังนี้

1) เครื่องอบข้าวโรตารี่ ถ่ายทอดความรู้โดย: ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

2) จักรยานปั่นปันน้ำรดแปลงเกษตรและการออกกำลังกาย ถ่ายทอดความรู้โดย: ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

3) จักรยานปั่นฝัดข้าวเพื่อแยกข้าวเปลือกและการออกกำลังกาย ถ่ายทอดความรู้โดย: ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

4) จักรยานไฮบริดพลังงานกลกับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ถ่ายทอดความรู้โดย: ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และ นายอภินพ พรศรี

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน โรงเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้ความรู้   ซึ่งจะส่งผลทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป