กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสัญจร การแสดง 4 ภาค
May 28, 2019
วิศวะ จิตอาสา สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
June 21, 2019

ประชุมระดมสมองพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล Museum

ประชุมระดมสมองพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (museum)

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ชุมชนนักปฏิบัติการงานพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (museum) โดยมีกลุ่มพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดกับสังคม (Mahidol Social Engagement) เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงาน ในการจัดประชุมระดมสมองพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (museum)
ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์มหิดลกับการสร้างความผูกพันต่อสังคม” จุดประกายความคิดและมุมมอง เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างงานพิพิธภัณฑ์กับความผูกพันทางสังคม โดยวางเป้าหมายการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคตไว้ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. Visibility 2. Culture 3. Teaching 4. Research และ 5. Networking โดยเฉพาะในประเด็นที่สอง “Culture” ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับความผูกพันทางสังคม จึงมุ่งเน้นให้การพัฒนางานพิพิธภัณฑ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมุ่งยกระดับเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่หนึ่งในเครือข่ายระดับโลก
จากนั้น ได้นำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม และนิทรรศการพิเศษ ณ รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์” มหาวิทยาลัยมหิดล
ในช่วงท้ายรายการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ร่วมกันระดมสมองสร้างความร่วมมือ ในประเด็นการพัฒนาระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน สำหรับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์มหิดล เครือข่ายผู้เข้าร่วมพิพิธภัณฑ์เห็นร่วมกันว่าควรเริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล