โครงการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ด้วยศาสตร์แห่งโยคะ
May 28, 2019
งานวันวิชาการประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
May 28, 2019

การสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมในครั้งนี้ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ฯ ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิจัยชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์ Social Engagement และระบบฐานข้อมูล Mahidol Social Engagement พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างความผูกพันกับสังคมด้วยการเรียนรู้เชิงปริวรรตผ่านพิพิธภัณฑ์ กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ พร้อมทั้งคณะอาจารย์จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการและประสบการณ์การทำงานกับชุมชนและสังคม